Abonnementsvilkår

1. Abonnement- og tilslutningsaftalen

Som medlem af Bredbåndsforeningen Primanet kan man tegne abonnement for tilslutning til Primanet. Tilslutningen gælder adgangen til Primanet’s regionale netværk og dets internettjeneste.

I forbindelse med tilslutningen betaler man:

 1. Et indskud på kr. 1.000,-
 2. Et kvartals abonnement på kr. 447,-, der dækker:
 • Døgnadgang til Internettet
 • Mulighed for oprettelse af op til 5 e-mail konti
 • Et IP telefon abonnement
 • Mulighed for at bruge de til enhver tid tilbudte nettjenester
 • Vejledning og hjælp via supporttelefonen 7020 0605 eller support@primanet.dk

Abonnenten skal anvende det udstyr, der udlånes af Primanet. I de situationer, hvor en udbygning eller opgradering kræver udskiftning af abonnentens udstyr, vil dette ske uden udgift for abonnenten.

Hvis der ikke kan opnås rimelige signalværdier for tilslutning på abonnentens adresse, tilbagebetales det indbetalte indskud, når det udleverede udstyr afleveres til Primanet i ubeskadiget stand.

2. Aftalens parter

Parterne i aftalen er abonnenten og Primanet. Abonnenten hæfter for rettidig betaling af de ydelser, der leveres i henhold til fremsendte opkrævninger.

3. Registrering af medlems- og adresseoplysninger

Abonnenten skal give Primanet oplysning om navn, adresse og telefonnummer. Primanet kan til enhver tid kræve dokumentation for oplysningernes rigtighed.

4. Tilslutning, flytning og opsigelse

Abonnementsaftalen gælder fra udleveringstidspunktet for udstyret. Ved flytning skal medlemmet aflevere det udleverede udstyr med mindre flytningen sker inden for Primanet’s område, og medlemmet stadig ønsker at være abonnent. I så fald skal man blot give Primanet besked om flytningen.

Man kan til enhver tid opsige sit abonnement. Opsigelsen er dog først gældende ved udgangen af det kvartal, hvori man har afleveret det udleverede udstyr. Det betalte indskud afskrives med kr. 100,00 pr. medlemsmåned, og evt. ikke afskrevet indskud tilbagebetales straks efter abonnementsophør til oplyst tilbagebetalingskonto.

5. Priser, betaling, gebyrer og lukning

Primanet’s priser for en standardopkobling fremgår af Primanet’s hjemmeside www.primanet.dk. Priser på tillægstjenester, funktioner og faciliteter på forespørgsel. Opkrævning på indskud og første abonnementsbetaling udsendes straks efter udlevering af udstyr. Derefter følger kvartalsvis forudbetaling af abonnement m.m. til betaling første bankdag i kvartalet. Primanet kan ved udebleven betaling pålægge gebyr samt, efter udsendt rykker, lukke for abonnentens adgang til Internettet.

6. Registrering af abonnentens trafik

Primanet har pligt til at registrere abonnentens trafik, herunder at gemme data i den af lovgivningen til enhver tid pålagte periode. Primanet’s medarbejdere er forpligtet til ikke at misbruge denne information.

7. Misligholdelse

Abonnenten misligholder aftalen, hvis:

Skyldige betalinger ikke betales

 • Abonnenten undlader at melde adresseændring
 • Abonnenten videresender netforbindelsen til andre uden for husstanden
 • Abonnenten portscanner andre computere på Internettet
 • Abonnenten skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet (hacking)
 • Abonnenten etablerer privat serverdrift i en grad, så det generer andre brugere
 • Abonnenten medvirker til spredning af virus
 • Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lign.)
 • Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign.
 • Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation eller lign.
 • Abonnenten gentagne gange overtræder gældende uskrevne regler for god skik på Internettet på trods af henstillinger om at ændre adfærd.

8. Erstatningsansvar og tvister

Primanet er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Primanet med nedenfor anførte begrænsninger:

 • Ved afbrydelser forårsaget af nødvendige tekniske ændringer eller udefra kommende afbrydelser (fibernedbrud, strømudfald, uvejr eller lign.)
 • Indirekte tab som følge af, at nettjenesten ikke kan benyttes
 • Udefra kommende spam, der forårsager direkte tab af data eller software
 • Tab som følge af uautoriseret adgang til abonnentens data og/eller systemer
 • Force majeure

I tilfælde af tvist mellem abonnenten og Primanet kan denne indbringes for IT- og Telestyrelsen eller for de almindelige domstole.

 

9. Ikrafttrædelse

Disse abonnementsvilkår træder i kraft den 1. oktober 2012

Hold dig opdateret

Tilmeld nyhedsbrevet og få besked når der er nye tiltag, eller andet der er relevant som medlem i Bredbåndsforeningen Primanet.