top of page

Vedtægter for Bredbåndsforeningen Primanet

Vedtægterne er de regler, som gælder for Bredbåndsforeningen Primanet. Foreningens formål er nedskrevet i vedtægterne. Det er kun foreningens generalforsamling, som kan beslutte, at vedtægterne skal ændres.

§1. Navn og Hjemsted

 1. Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen Primanet" (i det efterfølgende kaldet Primanet).

 2. PRIMANET er en uafhængig, praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted på Norddjursland.

 

§2. Formål
PRIMANET er en ukommerciel og almennyttig forening, oprettet for at:

 1. Etablere højhastigheds bredbånd og internetbaserede tjenester på rimelige vilkår for alle.

 2. Fremme IT-samarbejde- og udvikling i foreningens virkeområde.

 

§3. Organisation

 1. PRIMANET er en interesseorganisation for forbrugere af bredbånd og andre internettjenester.

 2. PRIMANET kan samarbejde som selvstændig forening med andre bredbåndsforeninger.

 

§4. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen varetager foreningens formål.

 2. Bestyrelsen består af 7 - 9 medlemmer og 2 suppleanter.

 3. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt på den årlige generalforsamling.

 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

 5. Bestyrelsens medlemmer vælges normalt for to år. Genvalg kan finde sted. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på én gang, er 3-4 medlemmer på valg i ulige år og 4-5 medlemmer i lige år, afhængigt af antallet af medlemmer i bestyrelsen. Formand og næstformand må ikke afgå samme år.

 6. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

 7. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 8. Bestyrelsens opgaver er:

  1. At sikre, at driften af PRIMANET sker efter sunde forretningsmæssige principper.

  2. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.

  3. Tilstræbe samarbejde og erfaringsudveksling imellem PRIMANET og andre lokale foreninger.

 9. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

 10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, men skal søge at tilgodese alle synspunkter.

 11. Beslutning træffes ved skriftlig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.

 12. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 13. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.

 14. Bestyrelsen udnævner en forretningsfører til varetagelse af den daglige administration.

 15. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøderne.

 

§5. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 2. Den årlige generalforsamling skal afholdes et sted på Norddjursland inden udgangen af marts måned hvert år.

 3. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme – jf. § 6a.

 4. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal - jf. dog § 9.

 5. Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde. Der kan ikke afgives stemme via fuldmagt.

 6. En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse med dagsorden foretages ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Den kan endvidere ske ved annoncering i en eller flere lokale ugeaviser.

 7. Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse og skal offentliggøres senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside.

 8. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af referent.

  3. Formandsberetning.

  4. Fastsættelse af kontingent.

  5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Valg til bestyrelsen.

  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

  9. Valg af revisionsfirma.

  10. Eventuelt

 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af de registrerede medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Et krav fra medlemmerne om ekstraordinær
  generalforsamling skal foregå skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Varsler omkring en ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved en ordinær generalforsamling.

 

§6. Medlemmer

 1. Medlemmer i PRIMANET er de husstande, der er tilsluttet PRIMANET.

 2. Den ordinære generalforsamling fastsætter år for år beløbsstørrelsen for et kontingent for alle medlemmer - aktive som passive.

 3. Medlemmer af foreningen kan udmelde sig med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal.

 4. Eksklusion. Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med overlæg bringer foreningen i miskredit. Evt. eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning ved simpelt stemmeflertal.

 

§7. Tegning - Hæftelse

 1. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående formue.

 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§8. Økonomi

 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 2. Bestyrelsen kan træffe alle sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af foreningen, og den kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand.

 3. Bestyrelsens formand og næstformand er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift. Dette gælder dog inden for et maksimum, der hvert år
  fastlægges i budgettet. Denne berettigelse kan delegeres til foreningens forretningsfører.

 4. Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende - lokalt såvel som regionalt.

 

§9. Foreningens opløsning

 1. For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at ¾ af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

 2. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret ¾ af foreningens medlemmer, men forslag i henhold til §9 stk. a vedtaget med ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

 3. I tilfælde af opløsning af foreningen, skal der søges etablering af en ny lokal forvaltning. I tilfælde af, at dette ikke lader sig gøre, skal foreningen i påkommende tilfælde tilstilles andre lokale almennyttige foreninger til ejendom.

 4. Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part.

 

§10. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft øjeblikkeligt ved vedtagelse.

Vedtaget på Norddjurs Net's ekstraordinære
generalforsamling den 7. juni 2011

__________________________
Dirigent

bottom of page