top of page

Privatlivs- og persondatapolitik

Bredbåndsforeningen Primanet - Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro - Danmark - CVR-nummer: 27087434

1. Indledning

1.1 Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Bredbåndsforeningen Primanet (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) behandler de personoplysninger, som du giver til os, ved indmeldelse, når du foretager et køb eller en bestilling f.eks. på hjemmesiden www.primanet.dk, eller de oplysninger, som du måtte give os i forbindelse med et installations- eller teknikerbesøg eller ved personlig henvendelse til os i vores lokaler på Jernbanegade 38 i Allingåbro, eller i telefonsamtaler, sms-beskeder, talebeskeder, voicemails, facebookbeskeder, mails mm. Samt i de tilfælde, hvor det måtte blive nødvendigt, at du oplyser personoplysninger til os for at vi kan hjælpe dig eller yde dig den service, som du anmoder os om f.eks. ved et bestilt tekniker- eller installationsbesøg, hvor der sker bestilling af ekstraopgaver under besøget.

1.2 For at kunne bruge oplysningerne om dig, skal vi have en lovlig grund til det (et rets-grundlag). Retsgrundlaget giver os lov til at indsamle og bruge oplysningerne om dig. Denne Politik er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesfor-ordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

 

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

2.1 Ved besøg og brug af vores hjemmeside, indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter browsertype, IP-adresse, søgetermer på vores hjemmeside), lokation ved login. (herefter "Cookiedata"). En cookie er en passiv fil. En cookie er en lille tekstfil, som lagres i din browser på din pc, smart-phone, tablet og sågar på dit smart-tv, hvis det er tilsluttet internettet, hvorfra der hentes oplysninger ved efterfølgende besøg.

2.2 Cookiedata bruges til at forbedre vores hjemmeside og gøre brugeroplevelsen så enkel og god som muligt. Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere på efter hensigten og i flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en bestemt service.
Der findes to typer af cookies: permanente og midlertidige (sessionscookies). For at du kan bruge primanet.dk gemmes der nogle midlertidige sessionscookies på din pc, som er sat til at slette sig selv, når pc’ens browser lukkes eller pc’en slukkes. Kun få cookies bliver opbevaret. I disse tilfælde sker opbevaring i højest 12 måneder fra sidste gang, sitet blev besøgt. Hver gang sitet (primanet.dk) igen besøges forlænges perioden.

2.3 Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

2.4 Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner på hjem-mesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

2.5 Vi videregiver Cookiedata til Google Analytics. Formålet med videregivelsen er udelukkende at kunne forbedre oplevelsen for vores brugere. Vi indsamler kun information omkring din brug af de i punkt 1.1 oplistede sites, og kun i det omfang der er givet tilladelse. Vi indsamler ikke oplysninger om anden aktivitet på internettet. Google Analytics indsamler oplysninger om dit operativsystem, browser, IP-adresse, den tidligere besøgte hjemmeside samt dato og tidspunkt for, hvornår du besøgte vores hjemmeside.
Vi håber, at du vil tillade de cookies, som vi sætter, da de hjælper os med at forbedre primanet.dk og er med til at gøre brugeroplevelsen bedre.

 

3. Typer af personoplysninger som behandles

3.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail, brugernavn, unikke numre på netværksenheder, lokationsdata fra internettet, trafikdata om brug af internettet, købshistorik, fakturerings- og bogføringsbilag, regning status (saldo). Vi behandler derudover registreringsoplysninger i forbindelse med køb, tilmelding i foreningen, bestilling af opgaver og produkter på vores hjemmeside, herunder ved udførelse af ekstraopgaver, der bestilles under et tekniker- eller installationsbesøg, og når du henvender dig vedrørende sup-port telefonisk eller ved personligt fremmøde i vores lokaler på Jernbanegade 38 i Allingåbro, samt ved øvrige henvendelser i forbindelse med udførelse af den af dig anmodede service.

3.2 Vi indsamler ikke aktivt følsomme personoplysninger, hvorfor sådanne kun registreres/behandles, hvis du uopfordret sender sådanne personoplysninger til os, og vi har hjemmel til behandling. I modsat fald vil personoplysningerne blive slettet straks i henhold til vores slettepolitik.

3.3 Vi indsamler som hovedregel kun dine personoplysninger direkte fra dig. Hvis vi under særlige omstændigheder indsamler personoplysninger om dig fra andre end dig, vil vi give dig besked om dette, herunder ved at opdatere denne Politik.

3.4 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

 

4. Formål med behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:

a) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regn-skabs- og bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.

b) At modtage og videregive oplysninger til offentlige myndigheder hvor loven kræver dette.

c) For at forhindre svindel og bedrageri eller uretmæssig brug af vores produkter, services og hjemmeside, herunder behandling af personop-lysninger til brug i forbindelse med søgsmål.

d) At sende nyhedsbreve via e-mail.

e) For at forbedre vores produkter, services eller hjemmeside.

f) For at kunne yde support og services (fysisk og telefonisk), herunder besvare spørgsmål eller henvendelser, og sende opdateringer om vores produkter og services.

 

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

5.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.

b) Behandlingen er nødvendig for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.

c) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud her-for, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

5.2 Vores legitime interesser efter GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, består f.eks. i at kunne forfølge et krav mod dig, hvis du eksempelvis er i restance med betaling af et produkt eller en service, eller f.eks. i forbindelse med et indlæg i nyhedsbrev, eller blad.

 


6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

6.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og eller dataansvarliges konkrete anmodning herom.

6.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:

a) Banker (i forbindelse med udbetalinger, modtagelse af betalinger mv.).
b) Databehandlere.
c) Leverandører.
d) Vores frivillige ildsjæle, der er med til at drive, servicere og supportere vores kunder/brugere.

6.3 Vi er en almennyttig, praktisk og uafhængig selvstændig forening (interesseorganisation) med hjemsted i Norddjursland, der har til formål at etablere højhastigheds bredbånd og internetbaserede tjenester for alle samt fremme it-samarbejde og –udvikling i foreningens virkeområde. Vores daglige drift sikres ved, at vi har ansat en række medarbejdere til at forestå den daglige drift af nettet, som suppleres af en række frivillige ildsjæle.

Herudover kan vi i konkrete situationer videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Politiet til brug for en eventuel politiefterforskning.

  • Offentlige myndigheder.

  • Ved bestilling af telefoni til vores telefonileverandør IP-Group.

6.4 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle virksomheder som leverandører og samarbejdspartnere (samt en række frivillige ildsjæle) til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne virksomheder vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne virksomheder vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

6.5 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS.

 

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger

7.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af, blandt andet overholdelse af bogføringslovens bestemmelser. Vi sletter eller anonymiserer som hovedregel personoplysninger ved ophør af medlemskab. Dette gælder også oplysninger, der afgives i forbindelse med en supportopgave, således at vi forsat kan yde services og support. Ved køb/bestilling på hjemmesiden sletter/anonymiserer vi person-oplysninger efter 5 år, idet vi dog fortsat opbevarer transaktionsoplysninger til overholdelse af bogføringslovens bestemmelser, der indebærer, et krav til dokumentation af køb og betalinger på 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den emailadresse, du finder nederst i denne Politik.

 

8. Rettigheder for registrerede personer

8.1 Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte os. Rettigheder omfatter følgende:

8.1.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.

8.1.2 Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

8.1.3 Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ved ønske om sletning må Primanet ikke viderebehandle dine oplysninger.

8.1.4 Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis
en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

8.1.5 Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger. Der kan også gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.

8.1.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

8.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes ret-tigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 


9. Ændringer til denne politik

9.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik med virkning for fremtiden uden varsel. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

 

10. Kontakt

10.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på support@primanet.dk og telefon 7020 0605.


Sidst opdateret d. 23.06.2024

bottom of page